Sık Sorulan Sorular

Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) 6331 sayılı kanun kapsamına giren işyerlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini vermek adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca görevlendirilmiş kurumlardır.
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Ek-1 İşyerinin hangi tehlike sınıfına ait olduğu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinden bulunabilir. İşyerinizin 23 haneli (minimum) olan SGK Sicil Numarasının en başından 2.3.4. ve 5. Haneleri “İş Kolu/Faaliyet Kodu/Tescil Kodu”olarak adlandırılır. Bu 4 haneli kod işyerinin esas faaliyetini belirtmektedir. Bu 4’lü kod İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde bulunduktan sonra, 4’lü iş kolu kodunun altında yazılmış faaliyetlerden yapılan işi en iyi tanımlayan kod seçilir. Seçilen kod 6’lı NACE kodunuz, karşısında yazan tehlike sınıfı da işyerinizin tehlike sınıfını belirtir.
İşyerlerinde mevcut olan veya olma olasılığı bulunan, çalışanlara, işyerine ve çevresine zarar verebilecek niteliğe sahip tehlikelerin belirlenmesi ve bunlara karşı önlem alınması için yapılan çalışmalara Risk Değerlendirmesi denir. İş yerlerinde karşılaşılabilecek risk büyüklüğünün tahmin edilmesi ve riskin kabul edilip edilemeyeceği konusunda karar vermeye yönelik kapsamlı bir çalışma olan risk değerlendirmesi, 6331 sayılı kanun gereğince en az 1 (bir) çalışanı bulunan (apartmanlar dahil) tüm işyerleri için yasal bir zorunluluktur.
İşyerlerinde meydana gelebilecek yangın, patlama, sel, deprem vb. gibi acil durumlarda yapılacak müdahale, koruma, arama-kurtarma, toplanma, tahliye, ilk yardım iş ve işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağını gösteren ve yaşanması olası acil durumlar öncesinde hazırlanması gereken plandır.
İş Sağlığı ve Güvenliği; işyerlerindeki fiziki çevre faktörleri nedeniyle, işin yapılması sırasında çalışan personelin maruz kaldığı sağlık sorunları ve karşı karşıya oldukları mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile ilgilenen bilim dalıdır.
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanlar iş güvenliği uzmanı olabilirler.
-İşyerlerinde rehberlik ve danışmanlık, -Risk değerlendirmesi, -Çalışma ortam gözetimi, -Eğitim, -Bilgilendirme ve kayıt, -İlgili birimlerle işbirliği yapmak, İş Güvenliği Uzmanının Görevleri arasındadır.
“İşyeri Hekimi” İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve İşyeri Hekimliği Belgesine sahip hekimi ifade eder.
İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayan çalışma ortamı gözetimi, -Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile işçilere verilecek sağlık gözetimi, -Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri, -İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması, -Çalışma ortamının gözetimine ve çalışanların sağlık gözetimine ait bütün bilgilerin kayıt altına alınması, -Çalışanların yaptıkları işler, işyerinde yapılan risk değerlendirme sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş muayeneleri, periyodik sağlık muayeneleri sonuçları ve iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanması, OSGB’lerin görevleri arasındadır.
A)Rehberlik ve danışmanlık; 1)İşyerinde yapılan tüm çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dahil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulamasını sağlamak. 2)Kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak. 3)İşverene iş sağlığı ve güvenliği konularında tavsiyelerde bulunmak. B)Risk değerlendirmesi; 1)Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak, bu konuda gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak. C)Çalışma ortamı gözetimi; 1)Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamasını kontrol etmek. 2)İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak. D)Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; 1)İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak. 2)Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak. D)İlgili birimlerle işbirliği; 1)İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak. 2)İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak.
A)Rehberlik 1)İŞ sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak. 2)İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin tasarımı, kullanılan maddeler de dahil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulaması, kişisel koruyucu donanımların seçimi konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak. 3) işyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak. 4)İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin yürütülmesinde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak ve bu araştırma sonuçlarını rehberlik faaliyetlerinde dikkate almak. 5)Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş, ve emzirme odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak. 6)İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak. 7)İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmadığı halde çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak. 8)İŞ sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek. B)Risk Değerlendirmesi 1)İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulamasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak. 2)Gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren grupları yakın takip ve koruma altına almak, bilgilendirmek ve yapılacak risk değerlendirmesinde özel olarak dikkate almak. C)Sağlık Gözetimi 1)Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak. 2)Gece postaları da dahil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak. 3)Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; a.Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir, b.Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir, c.Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılabilir. 4)Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını ilgili yönetmelik EK-2 sinde verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek. 5)Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar, kronik hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yapar. Rapor düzenlemek, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı almış çalışanın olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayenelerini tekrarlanmasını gerçekleştirir. 6)Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak. 7)Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesinin tavsiye ederek işverenin onayına sunmak. 8)Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak. 9)İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve bu konuları da içerecek şekilde yıllık çalışma planını hazırlayarak işverenin onayına sunmak. Uygulamaların takibini yapmak ve ilgili yönetmelik Ek-3’te belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak. D)Eğitim Bilgilendirme ve Kayıt 1)Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek. 2)İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek. 3)Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve çalışanlara genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim vermek, eğitimin sürekliliğini sağlamak. 4)Çalışanları işyerlerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik muayeneler konusunda bilgilendirmek. 5)İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu iş güvenliği uzmanı ile işbirliği halinde ilgili yönetmelik Ek-3’teki örneğine uygun olarak hazırlamak. E)İlgili Birimlerle İşbirliği 1)Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek. 2)Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak. 3)İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak. 4)İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programlar ile yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak. 5)Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Yönetmeliğine göre meslek hastalığı ile ilgili sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların rehabilitasyonu konusunda ilgili birimler ile işbirliği yapmak. 6)İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak. 7)Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerinin hazırlanmasında iş güvenliği uzmanına katkı sağlamak. 8)Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını iş güvenliği uzmanıyla birlikte hazırlamak. 9)İş yerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

MEVZUATLAR

© 2017 KURAL OSGB - Tüm hakları saklıdır.

Web Tasarım Bosphorus Media

Kural Sağlık Süre Hesaplama Kural Sağlık Teklif Al Kural Sağlık Süre Hesaplama Kural Sağlık Teklif Al