İşveren Yükümlülükleri

1.İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Görevlendirme Yükümlülüğü;

İşveren, İşyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayılarına göre, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda belirtilen zorunlu minimum sürelerden az olmamak üzere, İş Güvenliği Uzmanı” , “İşyeri Hekimi” ve “Diğer Sağlık Personeli görevlendirir. Diğer Sağlık Personeli bulundurma yükümlülüğü sadece Çok Tehlikeli sınıfta bulunan ve çalışan sayısı 10 kişi ve üzerinde olan işyerleri için zorunludur. Bknz. SÜRE HESAPLAMA

İşveren, çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ( OSGB ) ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.

İşveren, Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar.

İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlar.

Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.

Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir.

 

2.Risk Değerlendirmesi yapmak

 

Risklerden kaçınmak.

Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.

Risklerle kaynağında mücadele etmek.

İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek.

Teknik gelişmelere uyum sağlamak.

Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek.

Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek.

Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.

Çalışanlara uygun talimatlar vermek.

 

3.Acil Durum Planlarını Oluşturmak

 

Acil durum ekiplerinin oluşturulması,

Acil Durum ekiplerinin eğitilmesi,

Acil Durum tatbikatlarının planlanması ve gerçekleştirilmesi

 

4.Çalışanlara Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Verilmesi

 

Çalışanların işe başlatılmadan önce İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin verilmesi,

Eğitim konularının ve sürelerinin ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi

Çalışanların İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde geçen süreler çalışma sürelerinden sayılır.

 

5.İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

 

 

6.İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

 

 

7.İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

 

İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MEVZUATLAR

© 2017 KURAL OSGB - Tüm hakları saklıdır.

Web Tasarım Bosphorus Media

Kural Sağlık Süre Hesaplama Kural Sağlık Teklif Al Kural Sağlık Süre Hesaplama Kural Sağlık Teklif Al