İSG Eğitimleri

İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu amaçla; işverenler, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmelidir. İşverenler tarafından çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamalıdırlar. Programlar dahilindeki eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitimler için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler.


İşyerindeki bütün çalışanlara aşağıda belirtilen konuları içerecek şekilde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmesi gereklidir. Kural OSGB’nin deneyimli İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri tarafından bu eğitimler işyerlerinde ya da belirlenen eğitim salonlarında verilebilmektedir.


Eğitim Konuları:

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık Konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım

3. Teknik Konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma


Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır.

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda en az bir defa.
c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 3 yılda en az bir defa.


Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;

a) Az tehlikeli işyerleri için en az 8 saat,
b) Tehlikeli işyerleri için en az 12 saat,
c) Çok tehlikeli işyerleri için en az 16 saat olarak her çalışan için düzenlenir.

MEVZUATLAR

© 2017 KURAL OSGB - Tüm hakları saklıdır.

Web Tasarım Bosphorus Media

Kural Sağlık Süre Hesaplama Kural Sağlık Teklif Al Kural Sağlık Süre Hesaplama Kural Sağlık Teklif Al